องค์การสาธารณกุศลหน่วยงานที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหากำไร

องค์การสาธารณกุศล คือ หน่วยงานที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหากำไร แต่เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม เป็นองค์การที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จึงต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชน องค์การทางธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม ดังนั้นองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมขององค์การ โดยองค์การสาธารณกุศลจะอยู่ในรูปแบบของ สมาคม มูลนิธิและองค์การสาธารณกุศล หรือสถาบันศาสนาต่างๆ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิเด็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา มูลนิธิสายใจไทย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร และต้องอาศัยการสนับสนุนทางการเงินจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อความอยู่รอดขององค์การ โดยองค์การเหล่านี้จะมีเป้าหมายและบริการแก่สังคมที่แตกต่างกันไปจึงจำเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการดำเนินความช่วยเหลือ และจากที่ได้กล่าวแล้วว่าองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนหรือกลุ่มองค์การต่างๆ ดังนั้นองค์การสาธารกุศลจึงต้องมีการรณรงค์หาทุนการดำเนินงานขององค์การ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์การต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การเพื่อจะได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นอาจสรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศลได้ดังนี้

การประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศล คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลงาน และกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การ อันจะทำให้ประชาชนเกิดความสนใจและให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลักการในการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์หาทุนขององค์การสาธารณกุศล

การประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์หาทุนขององค์การสาธารณกุศล
ชี้แจงสาเหตุ ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ในการหาทุนให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและให้การสนับสนุนจากประชาชนต้องมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และกระทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นจากเรื่องกว้างไปสู่เรื่องเฉพาะ เพื่อเป็นการนำไปสู่เรื่องราวที่ต้องการสื่อได้ดี เช่น การกล่าวถึงความลำบากยากแค้นของเด็กๆ ในสังคม ซึ่งเป็นที่มาของความต้องการการช่วยเหลือจากประชาชน เป็นต้น
ใช้เครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สามารถสื่อสารไปสู่สาธารณชนให้รับรู้และเข้าใจ
ใช้เหตุผลและการกระตุ้นอารมณ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในเรื่องราวที่สื่อสาร
มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

มูลนิธิกระจกเงาเพื่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม

Image.aspxมูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตโดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ สังคมเมืองและสังคมชนบท ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยวิธีคิด คือการสร้างคนและสร้างนวัตกรรมอันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม เนื่องจากปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็กๆเพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้างคนจึงเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาสังคม

การให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือจัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบของต่อเนื่องกัน โดยมองปัญหาแบบองค์รวมเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของการเข้าถึงและเผยแพร่แนวคิดในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม เริ่มต้นจากคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทองในปี 2535 กิจกรรมในช่วงเริ่มต้นจะเป็นกิจกรรมด้านการละครเพื่อสังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั่วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดงระหว่าง 100-150 รอบ และกิจกรรมค่าย 10-30 กิจกรรม

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา โดยมีมูลนิธิโกมลคีมทองเป็นร่มไม้ใหญ่ที่ให้โอกาสเมล็ดกล้ากลุ่มน้อยได้เติบโต ซึ่งต่อมากลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นในปี 2547 กิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมาประกอบด้วยงานด้านต่างๆซึ่งครอบคลุมไปในลักษณะบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลตามกฎหมาย งานด้านเด็กและสตรี งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  งานส่งเสริมด้านวัฒนธรรม งานด้านการใช้สื่อเพื่องานพัฒนา งานด้านอาสาสมัครเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก

 

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ Greenpeace มีสำนักงานใน 40 ประเทศทั่วยุโรป อเมริกา เอเชีย อัฟริกา และ แปซิฟิค เพื่อรักษาความเป็นอิสระเอาไว้ Greenpeace ไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือบริษัท แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนรายบุคคล และเงินบริจาคจากมูลนิธิ องค์กรนี้จะรณรงค์ในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน การสร้างอาวุธนิวเคลียร์โดยทำสิ่งต่อไปนี้

  1. เร่งให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
  2. ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทรของเราโดยสร้างความท้าทายกับการประมงที่เกินขนาดและทำลายล้าง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล
  3. ปกป้องผืนป่าดั้งเดิมของโลกรวมทั้งสัตว์พืช และคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
  4. ทำงานเพื่อยุติการใช้อาวุธและสร้างสันติภาพบนโลกโดยจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ง และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์
  5. สร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษด้วยการใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆและในโรงงานอุตสาหกรรม
  6. รณรงค์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการปฏิเสธพืชตัดต่อพันธุกรรม เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม

ทุกวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นแหล่งรองรับมลพิษจากโลกตะวันตกที่ส่งผ่านมาในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกปฏิเสธในบ้านตน Greenpeace จึงมิอาจปล่อยให้ดินแดนที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติแห่งนี้ก้าวตามความผิดพลาดด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอีกมุมหนึ่งของโลก ด้วยเหตุนี้ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือกำเนิดขึ้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่สำคัญมากต่ออนาคตของโลก มรดกทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคนี้มีค่าควรแก่การปกป้องในตัวของมันเองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใน 30 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้ยังขยายวงกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย โดยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมถอยรุนแรงเกิดขึ้นแล้วทั่วทั้งภูมิภาค มลพิษและการผลาญทำลายทรัพยากรกำลังทับถมขึ้นทุกขณะ

ปั่นเพื่อช้าง หารายได้ในการช่วยเหลือช้างไทย

Kzcispกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลโดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือช้างไทย โดยในเส้นทางที่ท่านจะได้ผจญภัยและจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือช้างไทยของศูนย์บริบาลช้าง หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของ Elephant Nature Park ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของช้างที่เคยทำงานหนักในอดีตและช้างพิการต่างๆจำนวนมากกว่า 36 เชือก

ปัจจุบันช้างเหล่านี้ได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขและเป็นอิสระตามธรรมชาติ และได้รับการดูแลจากทางศูนย์บริบาลช้างเป็นอย่างดี ซึ่งศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาแม่แตงที่มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีใน อ.แม่แตง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ จ.เชียงใหม่ และเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีป่าตามธรรมชาติที่สามารถพาช้างไปเดินเล่นและหาอาหารได้ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังมีเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้างไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของช้างไทยที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้หันมาให้ความสนใจในการช่วยเหลือช้างไทยต่อไป

นอกจากที่ทีมนักปั่นทุกท่านจะได้ผ่อนคลายอริยาบทริมแม่น้ำแม่แตงแล้ว ท่านยังจะได้มีโอกาสในการใช้เวลาเล่นน้ำกับช้าง ช่วยกันอาบน้ำให้ช้าง และให้อาหารช้าง รวมทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของช้างอย่างใกล้ชิดด้วย สำหรับทีมจักรยานเสือภูเขาที่จะจัดตั้งขึ้นแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องหาผู้สนับสนุนของแต่ละทีมด้วยตนเอง แต่หากท่านสนใจจะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทีมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลของมูลนิธิพาช้างกลับบ้าน ทางมูลนิธิพาช้างกลับบ้านขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สำหรับทุกๆท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

องค์กรสาธารณประโยชน์กับการพัฒนาการทางสังคม

องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักกันว่า “องค์กรพัฒนาเอกชน” ในภาษาอังกฤษคือ (Non Government Organizations : NGOs) ได้ก่อกำเนิดในสังคมไทยมาช้านาน และมีพัฒนาการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับพัฒนาการทางสังคม ทั้งนี้การทำความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานขององค์การสาธารณประโยชน์ ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ ประชาชนรับรับรู้ในฐานะของผู้ใจบุญ โดยประชาชนจำนวนหนึ่งพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎผ่านสื่อมวลชน โดยเฉพาะมูลนิธิบางแห่งเน้นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือการที่บุคคลมีฐานะทางสังคมได้สมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัย เป็นต้น การรับรู้ในฐานะของอาชีพหนึ่งโดยประชา -ชนกลุ่มหนึ่งมีมุมมองว่าบุคลากรขององค์การสาธารณประโยชน์ เป็นอาชีพหนึ่ง ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ และต้องทำงานไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ

สามารถสรุปได้ว่า องค์การสาธารณประโยชน์มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน และมีรูปแบบกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย ในปัจจุบันไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ กลุ่มที่เข้มแข็งมีมากกว่า 1,000 องค์กร แหล่งทุนที่สนับสนุนมีทั้งภาครัฐ หน่วยงานราชการและแหล่งทุนจากต่างประเทศในด้านของบทบาทและรูปแบบของกิจกรรม พบว่าหลากหลายมาก อาทิเช่น การรณรงค์ การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสาร การประชุมชาวบ้าน การรณรงค์เพื่อรับการสนับสนุนต่างๆ เช่น การระดมทุน การรวบรวมรายชื่อเพื่อออกกฎหมาย ฯลฯ และโดยมากรูปแบบของกิจกรรม มักเป็นไปในทางเดียวกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตามในระยะหลังจะมีองค์การสาธารณประโยชน์เน้นงานเชิงเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีลักษณะของการร่วมมือด้านเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าบางเครือข่ายจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยตรงทางด้านความร่วมมือ ระหว่างองค์การสาธารณประโยชน์กับหน่วยงานราชการ พบว่ามีความร่วมมือกันมากขึ้นโดยพิจารณาจาก ตัวชี้วัดสำคัญคือ อัตราเพิ่มของงบประมาณที่หน่วยงานราชการให้การสนับสนุน รวมถึง การสร้างกระบวนการ การปรับกลไกให้เอื้อต่อการทำงานขององค์การสาธารณประโยชน์ รวมถึงมีความพยายามปรับรูปแบบของการกำกับ ควบคุม มาเป็นการสนับสนุน และการทำงานร่วมกัน