มูลนิธิกระจกเงาเพื่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม

Image.aspxมูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตโดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ สังคมเมืองและสังคมชนบท ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยวิธีคิด คือการสร้างคนและสร้างนวัตกรรมอันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม เนื่องจากปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็กๆเพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้างคนจึงเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาสังคม

การให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือจัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบของต่อเนื่องกัน โดยมองปัญหาแบบองค์รวมเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของการเข้าถึงและเผยแพร่แนวคิดในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม เริ่มต้นจากคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทองในปี 2535 กิจกรรมในช่วงเริ่มต้นจะเป็นกิจกรรมด้านการละครเพื่อสังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั่วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดงระหว่าง 100-150 รอบ และกิจกรรมค่าย 10-30 กิจกรรม

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา โดยมีมูลนิธิโกมลคีมทองเป็นร่มไม้ใหญ่ที่ให้โอกาสเมล็ดกล้ากลุ่มน้อยได้เติบโต ซึ่งต่อมากลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นในปี 2547 กิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมาประกอบด้วยงานด้านต่างๆซึ่งครอบคลุมไปในลักษณะบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลตามกฎหมาย งานด้านเด็กและสตรี งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  งานส่งเสริมด้านวัฒนธรรม งานด้านการใช้สื่อเพื่องานพัฒนา งานด้านอาสาสมัครเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก

 

Greenpeace เป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ Greenpeace มีสำนักงานใน 40 ประเทศทั่วยุโรป อเมริกา เอเชีย อัฟริกา และ แปซิฟิค เพื่อรักษาความเป็นอิสระเอาไว้ Greenpeace ไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือบริษัท แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนรายบุคคล และเงินบริจาคจากมูลนิธิ องค์กรนี้จะรณรงค์ในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน การสร้างอาวุธนิวเคลียร์โดยทำสิ่งต่อไปนี้

  1. เร่งให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
  2. ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทรของเราโดยสร้างความท้าทายกับการประมงที่เกินขนาดและทำลายล้าง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล
  3. ปกป้องผืนป่าดั้งเดิมของโลกรวมทั้งสัตว์พืช และคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
  4. ทำงานเพื่อยุติการใช้อาวุธและสร้างสันติภาพบนโลกโดยจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ง และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์
  5. สร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษด้วยการใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆและในโรงงานอุตสาหกรรม
  6. รณรงค์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการปฏิเสธพืชตัดต่อพันธุกรรม เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม

ทุกวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นแหล่งรองรับมลพิษจากโลกตะวันตกที่ส่งผ่านมาในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกปฏิเสธในบ้านตน Greenpeace จึงมิอาจปล่อยให้ดินแดนที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติแห่งนี้ก้าวตามความผิดพลาดด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอีกมุมหนึ่งของโลก ด้วยเหตุนี้ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถือกำเนิดขึ้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่สำคัญมากต่ออนาคตของโลก มรดกทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคนี้มีค่าควรแก่การปกป้องในตัวของมันเองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใน 30 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้ยังขยายวงกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย โดยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมถอยรุนแรงเกิดขึ้นแล้วทั่วทั้งภูมิภาค มลพิษและการผลาญทำลายทรัพยากรกำลังทับถมขึ้นทุกขณะ

ปั่นเพื่อช้าง หารายได้ในการช่วยเหลือช้างไทย

Kzcispกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลโดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือช้างไทย โดยในเส้นทางที่ท่านจะได้ผจญภัยและจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือช้างไทยของศูนย์บริบาลช้าง หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของ Elephant Nature Park ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของช้างที่เคยทำงานหนักในอดีตและช้างพิการต่างๆจำนวนมากกว่า 36 เชือก

ปัจจุบันช้างเหล่านี้ได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขและเป็นอิสระตามธรรมชาติ และได้รับการดูแลจากทางศูนย์บริบาลช้างเป็นอย่างดี ซึ่งศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาแม่แตงที่มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีใน อ.แม่แตง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ จ.เชียงใหม่ และเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีป่าตามธรรมชาติที่สามารถพาช้างไปเดินเล่นและหาอาหารได้ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังมีเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้างไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของช้างไทยที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้หันมาให้ความสนใจในการช่วยเหลือช้างไทยต่อไป

นอกจากที่ทีมนักปั่นทุกท่านจะได้ผ่อนคลายอริยาบทริมแม่น้ำแม่แตงแล้ว ท่านยังจะได้มีโอกาสในการใช้เวลาเล่นน้ำกับช้าง ช่วยกันอาบน้ำให้ช้าง และให้อาหารช้าง รวมทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของช้างอย่างใกล้ชิดด้วย สำหรับทีมจักรยานเสือภูเขาที่จะจัดตั้งขึ้นแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องหาผู้สนับสนุนของแต่ละทีมด้วยตนเอง แต่หากท่านสนใจจะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทีมปั่นจักรยานเสือภูเขาการกุศลของมูลนิธิพาช้างกลับบ้าน ทางมูลนิธิพาช้างกลับบ้านขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สำหรับทุกๆท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

องค์กรสาธารณประโยชน์กับการพัฒนาการทางสังคม

องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักกันว่า “องค์กรพัฒนาเอกชน” ในภาษาอังกฤษคือ (Non Government Organizations : NGOs) ได้ก่อกำเนิดในสังคมไทยมาช้านาน และมีพัฒนาการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับพัฒนาการทางสังคม ทั้งนี้การทำความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานขององค์การสาธารณประโยชน์ ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ ประชาชนรับรับรู้ในฐานะของผู้ใจบุญ โดยประชาชนจำนวนหนึ่งพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎผ่านสื่อมวลชน โดยเฉพาะมูลนิธิบางแห่งเน้นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือการที่บุคคลมีฐานะทางสังคมได้สมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัย เป็นต้น การรับรู้ในฐานะของอาชีพหนึ่งโดยประชา -ชนกลุ่มหนึ่งมีมุมมองว่าบุคลากรขององค์การสาธารณประโยชน์ เป็นอาชีพหนึ่ง ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ และต้องทำงานไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ

สามารถสรุปได้ว่า องค์การสาธารณประโยชน์มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน และมีรูปแบบกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย ในปัจจุบันไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ กลุ่มที่เข้มแข็งมีมากกว่า 1,000 องค์กร แหล่งทุนที่สนับสนุนมีทั้งภาครัฐ หน่วยงานราชการและแหล่งทุนจากต่างประเทศในด้านของบทบาทและรูปแบบของกิจกรรม พบว่าหลากหลายมาก อาทิเช่น การรณรงค์ การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสาร การประชุมชาวบ้าน การรณรงค์เพื่อรับการสนับสนุนต่างๆ เช่น การระดมทุน การรวบรวมรายชื่อเพื่อออกกฎหมาย ฯลฯ และโดยมากรูปแบบของกิจกรรม มักเป็นไปในทางเดียวกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตามในระยะหลังจะมีองค์การสาธารณประโยชน์เน้นงานเชิงเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีลักษณะของการร่วมมือด้านเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าบางเครือข่ายจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยตรงทางด้านความร่วมมือ ระหว่างองค์การสาธารณประโยชน์กับหน่วยงานราชการ พบว่ามีความร่วมมือกันมากขึ้นโดยพิจารณาจาก ตัวชี้วัดสำคัญคือ อัตราเพิ่มของงบประมาณที่หน่วยงานราชการให้การสนับสนุน รวมถึง การสร้างกระบวนการ การปรับกลไกให้เอื้อต่อการทำงานขององค์การสาธารณประโยชน์ รวมถึงมีความพยายามปรับรูปแบบของการกำกับ ควบคุม มาเป็นการสนับสนุน และการทำงานร่วมกัน

องค์กรกับการแบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยตระหนักถึงว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ การเจริญเติบโตของประเทศ องค์กรจึงให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมการ ผลิต ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าในองค์กร สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกับ องค์กร สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรและชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นให้มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร ดูแลพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆด้านร่วมกัน

องค์ก ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพราะธุรกิจและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจพร้อมๆไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วย จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานได้มีวินัยทางด้านการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การที่องค์กรภาคธุรกิจทั้งเล็กหรือใหญ่หันมาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เงินบริจาค การสนับสนุนหรือสร้างสรรค์กิจการรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสมือนการ ‘คืนกำไร’ ให้กับสังคม ซึ่งแตกต่างจาก “ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งตั้งต้นว่ากิจการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่แรกเริ่ม